20 Ways To Make $5000+ From Home. Earn Now!

Table of Content

Tips To Optimize Images For SEO To Increase Blog Traffic

Tips To Optimize Images For SEO To Increase Blog Traffic,Correct way to upload and publish blogger images to make valid html5 and get index your images in google Serp and increase rank.
We all know that we should optimize our blog posts to rank well in search engine that help us to increase our blog traffic but today I will tell you how to use images for better search engine visibility. Every blogger either using blogger platform or wordpress platform, they must optimize their images while using them into their blog posts before publishing the post. Image optimization really works to improve blog traffic. Lots of webmasters search images from Google Image Search to use them into their blog posts. So, if you have well optimized images into your blog post then it will give you two benefits. One is bring traffic from image search and second is it help web crawlers to better understand your post topic hence higher SERP (Search Engine Result Position). Let’s go to the tutorial to learn some helpful tips about image optimization for SEO.

Image Optimization Tips

Below are some very important tips to optimize images before uploading them into blog posts. These tips will improve your blog SEO

1# Use Keywords in Image Name
Have you download an image from internet or click them from your camera to use them into your blog posts? Yes! Wait buddy don’t use them directly into your blog. First change their name into a keyword rich image name. By default image name look like this image1432.jpg or photo123.jpg. Always rename them with your post keyword. For example if I use any image for this post then I’ll rename my image like this image-optimization.jpg.

2# Hyphen in Image Name
Remember when naming your images with your keywords neither use blank space nor underscore ( _ ) between them. Always use hyphen to separate the keywords like I have done in the first example. Because when your use blank space it will automatically convert to ‘%20‘ which have no meaning. In result web crawlers found difficulty to understand the image. Hyphen is always a better option for optimizing the image.

3# Use Best Format
There are lot of formats of images like JPG, PNG, GIF and others. But always use that image format which suits better for web. JPG image format is the most preferable image format by the webmasters because it uses less size memory as compare to other formats. Less image size will help you to reduce blog load time and hence better search engine ranking means more traffic.

4# Compress Images
Before uploading the images into your blog post, first remember that you have compressed them. Compressing the image also help to make your blog loading speed faster and reduce blog bounce rate. You can compress your images in Photoshop. To compress your image in Photoshop go to file menu and click on save for web. It will reduce image size by maintaining the image quality.
Also you can use online tools to compress your image files. One of the best tool is Yahoo Smush it. Go for it and compress your images for free.

How to Use Images in Blog Post for Better Search Engine Visibility?

Now you have optimized your images. It’s time to use them into your blog posts. Below are some advance tips that also come under image optimization in SEO. Read them carefully and follow the instructions.

5# Proper Dimension
When you upload your images into blog post, always give them proper dimensions. Mentioning the dimensions help in faster page loading. Web crawlers don’t get confuse to assume its width and height. If you already give dimensions to your image, then it will be easier for web crawlers to better crawl your content. Use below format to give dimensions to your image.
<img alt=”” width=”320″ height=”210″ src=”URL of image”/>
Change above highlighted values according to your need.

6# Title Tag and Alt Tag
Title tag and Alt tag works as a description for your images. Web crawlers can’t read images. They only understand them by their name, title tag and Alt tag. Always choose your best keyword to give title and alt tag for your image. To use these tags see the below example.
<img alt=”” src=”Image URL” title=”Keyword” alt=”Keyword”/>
Note: Don’t add too many keywords in these tags. Only put your best keyword there which better explain your post topic.

1 comment

 1. Đám hỏa thú phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo.

  Gần.. càng ngày càng gần, cuối cùng tám con hỏa thú khổng lồ cùng nhau

  phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt, Vương Lâm

  thân thể run lên, từ trong quả cầu đất lao ra, dùng thần thức bao lấy
  học kế toán thực hành
  Chung cư imperia garden

  tiếng anh cho người đi làm
  khoá học kế toán excel
  học kế toán tại tphcm
  dịch vụ kế toán trọn gói
  diamond bay resort
  chung cư hoà bình green city
  five star garden
  học kế toán tại hải phòng
  trung tâm kế toán tại hoàng mai

  thân thể, cố chịu sức nóng kinh khủng lao ra ra ngoài. Cũng may đã đến

  gần phía ngoài rồi nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng

  chảy nhảy ra.

  Sau khi xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bảo thiết phiến

  từ trong túi trữ vật. Vừa bắn ra ngoài nó đã hóa thành một đạo cầu vồng

  dưới chân hắn, rồi trực tiếp bay theo cửa ra ngoài.

  Nếu nhìn từ bên ngoài có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói

  đen, quần áo rách rưới từ trong một miệng núi lửa l…